Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pondělí 21. června 2010

Řízení o hobbymarketu pod břeclavským zámkem zatím zastaveno

V pátek 18. června 2010 ukončil krajský úřad zjišťovací řízení ohledně vlivů plánované výstavby hobbymarketu v Břeclavi na životní prostředí. Učinil tak na žádost investora, společnosti Quinn Invest, kterou obdržel téhož dne. Tento proces je přitom nezbytným podkladem pro další územní a stavební řízení, lze tedy z očekávat, že se investor brzy pokusí o řízení nové. Iniciativa občanů „Houby market“ zastavení procesu vítá, alespoň se tak prodlouží celkové řízení o záměru a zároveň se zvyšuje šance, že k této stavbě v naprosto nevhodné lokalitě nakonec ani nedojde.

„To, že investor sám požádal o zastavení procesu posuzování vlivů na životní prostředí, jen prokazuje naše tvrzení, že jeho projekt trpěl četnými vadami.“ komentuje událost Zuzana Candigliota z iniciativy „Houby Market“. Několik občanských sdružení (Zelené Podluží, sdružení břeclavských architektů Agora a Děti Země) totiž využilo svého práva a podalo k záměru svá kritická vyjádření. V nich sdružení upozornila na celou řadu nedostatků a nepřesností v dokumentaci investora, zejména na nesoulad záměru s územně plánovací dokumentací, na bagatelizaci vlivů stavby na dopravu, i kulturní a přírodní hodnoty okolí. Také nezůstal nepovšimnut „podraz“ investora, který navenek projekt prezentoval jako hobbymarket, ale z dokumentace evidentně vyplývalo, že součástí má být další supermarket s potravinami.

Přestože byla procedura ukončena 18. června na žádost investora, podle zákonných pevně daných lhůt měl odbor životního prostředí krajského úřadu řízení ukončit sám už o měsíc dřív. Měl vydat závěr o tom, zda plánovaná stavba bude nebo nebude odborně posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí a právě vyjádření občanských sdružení a odevzdaná petice občanů měly napomoci k tomu, aby rozhodnutí bylo kladné. Úřad se však dostal do prodlení a v zákonné lhůtě tento závěr nevydal. Iniciativa „Houby market“ tedy úřad upozornila na porušení zákona a na to, že orgán nemůže překročit ani prodloužit lhůtu, ale v rámci ní má povinnost vydat svůj závěr. Poukázala rovněž na to, že v případě, že dokumentace k záměru není zcela v pořádku, pak existují jen dvě možnosti: buď orgán rozhodne, že se záměr posuzovat bude, nebo může investor vzít své oznámení zpět a teprve poté, co si dá vše do pořádku, učinit oznámení nové. Kupodivu dva dny po té investor opravdu požádal o ukončení řízení.

V současnosti lze očekávat, že investor se bude zejména snažit o doladění souladu záměru s územním plánem a pak jej znovu oznámit u krajského úřadu. Zrovna dnes – v pondělí 21. června 2010 – se bude na zasedání zastupitelstva projednávat změna územního plánu, která by měla zvětšit rozsah plochy určené k výstavbě velkoprodejny na zámecké louce. Bohužel lze očekávat, že většina zastupitelů bude chtít opět investorovi podat pomocnou ruku a umožnit mu realizovat záměr, proti kterému stojí velká část občanů města. Jen pro osvěžení paměti – jedná se o Pro Region v čele s Dymem Piškulou a o bývalou ODS, dnešní Občanské fórum Břeclav, a to navzdory proklamacím obou těchto politických seskupení na svých webech o iniciaci veřejné diskuze, podpoře občanské společnosti a skutečné podpoře místních podnikatelských subjektů.

„Vzhledem k tomu, že ještě o hobbymarketu pod zámkem není definitivně rozhodnuto, apeluji na všechny občany Břeclavi, aby si dobře rozmysleli, koho půjdou volit v podzimních komunálních volbách.“ vyzývá spoluobčany Zuzana Candigliota. Podle ní si mohli občané dosud udělat dostatečný obrázek o tom, koho ze zastupitelů a radních skutečně zajímají názory lidí a komu jde pouze o výkon moci. „O transparentnosti rozhodování o podstatných otázkách vypovídá např. poslední červnová Radnice, kde na první straně najdete pozvánku na neformální setkání občanů se starostou, ale o veřejném zasedání zastupitelstva, kde se bude rozhodovat také o důležitých změnách územního plánu, informuje o polovinu menší a nevýrazný rámeček na straně 4.“ dodává na dokreslenou Candigliota. Občanům, kteří jsou přesvědčeni o tom, že umístění OC Hobby do lokality u Včelínku je vysoce nevhodné, doporučujeme využít získaný čas k apelu na naše městské zastupitele – ty dnešní, jejichž pochybného rozhodnutí investor využívá – i ty, kteří se o vaši přízeň budou ucházet v blízkých komunálních volbách. Změna územního plánu zpět do podoby, která by stavbu velkoprodejny v tomto místě neumožnila, je plně v rukou zastupitelstva.

Bližší informace poskytnou:
Zuzana Candigliota (občanské sdružení Zelené Podluží), tel. 777893871
Ing. arch. Zdeněk Miklín (občanské sdružení Agora Břeclav), tel. 604959629

Web iniciativy „Houby market“ http://www.houbymarket.blogspot.com/

Odpovědní pracovníci Odboru životního prostředí Krajské úřadu Jihomoravského kraje:
Ing. Jiří Hájek, 541652621
Mgr. Vendula Zlevorová, 541652682

Informace o procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“ zde: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM825

Žádné komentáře:

Okomentovat