Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pondělí 20. února 2012

Břeclavský "hobbymarket" bude důkladně posuzován z hlediska jeho vlivů

Krajský úřad rozhodl, že plánovaný hobbymarket v Břeclavi pod zámkem bude muset být důkladně posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí. Společnost Qinn Invest, která má prosazení projektu velkoprodejny na starosti, už takto o posouzení požádala počtvrté. Třikrát svůj návrh stáhla a vylepšovala, ale nebylo jí to nic platné. I po přepracování projektu Krajský úřad shledal, že dokumentace obsahuje řadu nesrovnalostí a je třeba doplnit např. hlukovou studii a protihluková opatření, rozptylovou studii, biologický průzkum lokality, vyhodnocení návaznosti cyklistické dopravy a chodníků pro pěší, vyhodnocení odvodu vody aj. Také je nutné doložit soulad záměru s aktuálním územním plánem.

Na druhou stranu ale Krajský úřad Jihomoravského kraje neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru, což by vyžadovalo provedení zcela nového zjišťovacího řízení. Přitom ale právě posouzení jiného umístění záměru by prokázalo, že by dopady například na dopravu v centru města nebyly tak zatěžující.

Sdružení Zelené Podluží tentokrát z časových důvodů svoje připomínky nepředložilo, přesto je úřad měl k dispozici k prakticky totožným třem předchozím záměrům.

"I kdyby se nakonec podařilo záměr výstavby hobbymarketu, kterým je možná "převlečený" Kaufland, v centru města zastavit, přesto by nešlo o vítězství zdravého rozumu. Už dnes jsou pod břeclavským zámkem tři supermarkety a u nich obrovské parkovací plochy, centrum je plné heren, obchodů s nekvalitním zbožím a prázdných obchodních prostor. Za to nenajdete snad jediný obchod s čerstvými místními produkty. Na vině je volba spotřebitelů, kteří pod vlivem akčních letáků upřednostňují nekvalitní a dovážené zboží z řetězců. V tomto jsou velké rezervy ve školách, které by měly dětem vysvětlovat, že volbou místních produktů a místních prodejců podpoří zaměstnanost v regionu," vysvětluje širší souvislosti Zuzana Candigliota, zástupkyně sdružení Zelené Podluží.

Závěr zjišťovacího řízení je k dispozici zde.

středa 15. června 2011

Třetí zoufalý pokus o obří velkoprodejnu pod zámkem v Břeclavi


Společnost Qinn Invest už potřetí vstupuje do procesu posuzování svého záměru stavby velkoprodejny s názvem "Obchodní centrum HOBBY Břeclav" 
v samotném centru města z hlediska životního prostředí. Tento proces dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytným předpokladem pro získání stavebního povolení. Proti kontroverzní stavbě, která způsobí dopravní kolaps v již tak přetíženém centru města, už nevystupují jen občanská sdružení a nespokojení občané, ale také nové vedení města Břeclavi.

Proč společnost Qinn Invest jde do tohoto řízení už celkem potřetí? Své dvě předchozí oznámení (dostupné zde a zde) stáhla poté, co získala vyjádření nespokojených občanů, občanských sdružení a naposled i kritiku samotného vedení města Břeclavi. Ve svých dalších a dalších oznámeních se pak snaží vylepšovat své návrhy tak, aby krajský úřad přesvědčila, že není nutné zkoumat vliv stavby na život lidí, životní prostředí, dopravu, památkový a kulturní ráz města apod. Zneužívá tak hrubým způsobem zákon a opakovaně nutí veřejnost k aktivitě a ke studiu jejich nesmyslného záměru, a to účelově vždy v době před prázdninami a dovolenými (naposledy těsně před Vánoci). Tímto způsobem se zjevně snaží občany znechutit natolik, aby už potřetí nikam nepsali.

Co se tedy nyní děje? Od oznámení záměru, tj. od 14. 6. 2011, probíhá tzv. zjišťovací řízení, během kterého mohou občané posílat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje svoje vyjádření a připomínky k plánované stavbě. Mají na to 20 dní od zveřejnění záměru, tedy nejpozději do 4. 7. 2011. Krajský úřad pak na základě podkladů a připomínek rozhodne, zda se vůbec záměr bude důkladně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Jaký je záměr nyní? Současný záměr se téměř v ničem neliší od záměrů předchozích, společnost Qinn Invest vždy upravila pouze nedůležité detaily. I tentokrát jde o nevkusnou obří stavbu s obřím parkovištěm na ploše téměř 20 tis. metrů čtverečních, ke které by denně mělo přijet podle odhadu investora víc jak 1200 vozidel, ve skutečnosti toto číslo může být mnohem vyšší. Vinou této stavby by v centru města zcela zkolabovala doprava a město by se stalo neprůjezdným, což je zvlášť závažné v blízkosti nemocnice. Zvýšily by se zplodiny z dopravy a hluk. Stavba by měla negativní vliv na systém povrchových a spodních vod.
Ráz města by byl poškozen architektonicky nehodnotnou stavbou, jejíž velikost zatím v centru města nemá obdoby. Zámek by z hlavní silnice prakticky nebyl vidět, nicméně podle pravděpodobně velmi dobře (pod)placeného zpracovatele, kterým je Ing. Alexandr Mertl, "posuzovaný záměr žádným významným způsobem neovlivňuje přírodní ani kulturní charakteristiky místa či oblasti".

Zelené Podluží opakovaně vyzývá zastupitelstvo města Břeclavi, aby odhlasovalo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v této lokalitě bylo možné stavět pouze menší stavby. Podle analýzy Ekologického právního servisu nepřipadá v úvahu odpovědnost za zmařenou investici, které se město neoprávněně bojí. Změnit dokumentaci a omezit velikost staveb v této lokalitě je totiž právem města. Možnost postavit zde velkoprodejnu za podivných okolností prosazovalo dřívější vedení města se starostou Dymem Piškulou.

V současné době tedy Zelené Podluží vyzývá:

 • občany k tomu, aby poslali svá stanoviska a připomínky k plánované stavbě (zejména obsahující argumenty, které by úřad měly přesvědčit o tom, že je nutné, aby záměr hobby marketu byl posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí) do 4. 7. 2011 krajskému úřadu – buď písemně dopisem na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo e-mailem nejlépe zároveň na všechny tyto adresy: posta@kr-jihomoravsky.cz, ozp@kr-jihomoravsky.cz, zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz, hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz.
  Inspiraci pro sepsání vyjádření občané mohou čerpat z minulých vyjádření Zeleného Podluží, sdružení břeclavských architektů Agora a města Břeclavi.
 • zastupitele k tomu, aby absurdní stavbě zabránili navrácením územně plánovací dokumentace do původního stavu, kdy v této lokalitě byla omezena plocha staveb.

středa 29. prosince 2010

Řízení o hobbymarketu už podruhé zastaveno

Na konci listopadu podal investor Qinn Invest, s. r. o. už podruhé žádost o zahájení procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) ve věci záměru Obchodní centrum Hobby Břeclav, což je z hlediska zákona první nutný krok ve snaze postavit na zámecké louce v centru Břeclavi obří hypermarket.

Sdružení Zelené Podluží, Děti Země a Agora Břeclav opět podaly své kritické připomínky, tentokrát ovšem negativní stanovisko k záměru poslalo i samotné město Břeclav, v němž upozornilo mimo jiné na nedořešenost záměru z hlediska povrchových vod a nesoulad záměru s územním plánem.

Investor ovšem překvapivě i tentokrát stejně jako v minulém řízení, vzal svou žádost zpět, a to údajně "z důvodu změn v technickém řešení uvedeného záměru vyžádaných v rámci projednávání projektové dokumentace uvedené stavby a nutnosti doplnění těchto změn v rámci podaného oznámení".

V současnosti tedy můžeme čekat na to, kdy investor představí svůj záměr už potřetí a nebo snad kdy si tento nesmyslný záměr na tomto místě rozmyslí a buď na místě bude chtít postavit něco menšího a vhodného a nebo hobbymarket začne plánovat třeba vedle Tesca, kde by nenadělal takové škody.

neděle 5. prosince 2010

Další pokus o hobbymarket v centru

Společnost Qinn Invest se nevzdává a znovu se snaží získat povolení k výstavbě hobbymarketu na zámecké louce v centru Břeclavi. Požádala totiž už podruhé o proces dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, což je nezbytným předpokladem pro získání stavebního povolení. V současné době mají však zastupitelé jedinečnou možnost kontroverzní stavbě zabránit, a to změnou územně plánovací dokumentace.

Dne 29. 11. 2010 byl zveřejněn nový záměr investora. Probíhá tak tzv. zjišťovací řízení, během kterého mohou občané posílat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje svoje vyjádření a připomínky k plánované stavbě. Mají na to 20 dní od zveřejnění záměru, tedy nejpozději do 19. 12. 2010. Krajský úřad pak na základě podkladů a připomínek rozhodne, zda se vůbec záměr bude důkladně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná už od druhý záměr investora, zajímavé budou jistě rozdíly od předchozího záměru. Ty nejsou velké. Plocha zastavěné stavby má být o něco menší než v původním záměru (namísto celkové plochy řešeného území 18.710 m2 se nyní uvažuje o 16.489 m2). Naopak předpokládané počty příjezdů a odjezdů vozidel zákazníků se zvyšují (namísto 1.070 nově 1.212), vozidel zásobování o něco snižují (namísto 20 nově 14). „Rozdíly jsou však od původního záměru nepodstatné. Podstatné je, že velkostavba má i nadále být namísto periferie města, kam stavba takového druhu patří, v samotném centru města, kde významně zvýší již tak neúnosnou dopravní situaci,“ sděluje Zuzana Candigliota, zástupkyně sdružení Zelené Podluží.

Vzhledem k tomu, že stavbu velkoprodejny na tomto místě umožnilo minulé vedení města bez jakékoliv diskuze s veřejností, a to změnou směrné části územního plánu, je namístě se zamyslet, zda by současní zastupitelé neměli jednoduše vrátit územně plánovací dokumentaci do předchozího stavu. „Tímto způsobem by se kontroverzní a ve středu města naprosto nevhodné stavbě okamžitě efektivně zabránilo. Investorovi by pak nezbylo, než zvážit výstavbu menších staveb na zámecké louce nebo usilovat o hobbymarket na místech k tomu vhodných, jako je oblast u Tesca nebo u bývalé Hypernovy,“ vysvětluje Candigliota. Zelené Podluží si nechává zpracovat odborný právní posudek ohledně případných právních následků takového postupu zastupitelů.

V současné době tedy Zelené Podluží vyzývá:
 • občany k tomu, aby poslali svá stanoviska a připomínky k plánované stavbě (zejména obsahující argumenty, které by úřad měly přesvědčit o tom, že je nutné, aby záměr hobby marketu byl posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí – inspirace zde) do 19. 12. 2010 krajskému úřadu – buď písemně dopisem na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo e-mailem nejlépe zároveň na tyto adresy: posta@kr-jihomoravsky.cz, ozp@kr-jihomoravsky.cz, zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz, hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz.
 • zastupitele k tomu, aby stavbě v nejbližší zabránili navrácením územně plánovací dokumentace do původního stavu.

čtvrtek 19. srpna 2010

Podezřelá komunikace mezi investorem a odborem životního prostředí krajského úřadu

Připomeňme si, v jaké fázi je teď slavný projekt údajného hobby marketu, který by měl stát na zámecké louce v Břeclavi. Investor - společnost Qinn Invest - před jakýmkoli územním a stavebním řízením musel nejdřív oznámit svůj záměr na Krajském úřadu Jihomoravského kraje s cílem posoudit jej z hlediska vlivů na životní prostředí. To také udělal a jak jsme již informovali, tak řízení bylo na žádost investora v červnu zastaveno. Takže teď musí investor případně svůj záměr oznámit znovu, což možná udělá, neboť podle informací, které se šíří, už za projekt utratil příliš mnoho peněz, než aby to jen tak vzdal. Ale proč vlastně svoji předchozí žádost vzal zpět, jaké podivnosti tomu předcházely?

Na úřední desce byl dne 16. 4. 2010 zveřejněna informace o oznámení záměru. Od té doby veřejnosti běžela 20denní zákonná lhůta pro zaslání svých písemných vyjádření. Krajskému úřadu zaslala svá vyjádření břeclavská sdružení Zelené Podluží, Agora, sdružení Děti Země, byla zaslána petice s podpisy občanů Břeclavi a rovněž se vyjádřili i další jednotliví občané. Poslední den lhůty vypršel dne 6. 5. 2010. Podle zákona pak do dalších 10 dnů musí krajský úřad řízení ukončit a zveřejnit odůvodněný závěr řízení - tedy do 17. 5. 2010. Jenže ono se nic - lhůta nelhůta - nedělo a na úřední desce se ani dlouho poté neobjevila žádná zpráva.

Po nějaké době jsme se tedy začali dotazovat úřadu, v čem je problém. Pak najednou dne 18. 6. 2010 byla na úřední desce zveřejněna zpráva, že řízení bylo ukončeno na žádost investora.

Postup úřadu se nám zdál trochu nestandardní, proto jsme chtěli zjistit, jestli s tím neměl co dočinění investor. Podali jsme tedy žádost o informace, jaké všechny kontakty mezi úřadem a zástupci investora byly uskutečněny - jejich seznam, datum a co bylo obsahem a výsledkem komunikace. Odpověď, která přišla, byla (nebo nebyla?) překvapující - komunikace byla vskutku intenzivní - došlo ke 12 kontaktům.

To samo o sobě by nebylo nijak závažné, nic špatného není třeba na tom, že investor "vyzvídal", jaké námitky veřejnost proti záměru vznesla. Horší bylo, že investor se jistým způsobem snažil, kulantně řečeno, i obcházet zákon nebo zvolit trochu "nestandardní" strategii:
 • Investor úřadu až následně po oznámení záměru během května dodal řadu rozhodnutí a vyjádření orgánů k záměru (celkem 13), přitom některá z těchto vyjádření už podle staršího data mohla být součástí samotného oznámení, aby se veřejnost mohla se vším seznámit a vyjádřit se k tomu.
 • Qinn Invest dne 17. 5. 2010 zaslal úřadu "žádost o posečkání s vydáním závěru zjišťovacího řízení do 30. 5. 2010" - zákon žádné takové "posečkání" neumožňuje, ale stanoví pevné lhůty pro rozhodovací činnost orgánu. Taková žádost byla nepřijatelným nátlakem na úřad (a úspěšným nutno dodat), aby postupoval v rozporu se zákonem. Důvodem této žádosti patrně bylo, že se investor rychle nějak snažil "napravit" námitky, které vznesla veřejnost vůči záměru a které si investor mezitím nastudoval, což ale prostě nejde. Pokud byl záměr nekvalitně zpracován a měl řadu nedostatků, pak investor neměl vůbec záměr úřadu k posouzení předkládat.
 • Zástupce Qinn Investu, společnost Agroprojekt Brno, dne 11. 6. 2010 opětovně zaslal úřadu "žádost o prodloužení termínu vydání závěru zjišťovacího řízení do 18. 6. 2010". Pak proběhlo s úřadem několik telefonických konzultací a konečně dne 18. 6. 2010 bylo řízení na žádost investora ukončeno.
Celou záležitost je možné komentovat tak, že je opravdu škoda, že úředníci sebou nechají takto zametat investorem, přestože by se měli řídit výhradně zákonem. Takže pokud je v zákoně stanoveno, že zjišťovací řízení úřad ukončí nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru, a zároveň zákon neupravuje žádné výjimky, tak prostě to řízení do té doby ukončeno bude, ať se děje, co se děje. Pokud byly námitky veřejnosti oprávněné, mělo být rozhodnuto, že se záměr důkladně a nezávisle posoudí z hlediska dopadů na životní prostředí. Stalo se však to, co je zde popsáno, a my se zatím můžeme připravit na druhé kolo "boje" za Břeclav bez další velkoprodejny v centru.

pátek 6. srpna 2010

(Ne)překvapivé stránky "STOP.SHOP." aneb slibovaný hobbymarket pod zámkem opravdu nebude

Se stavbou velkého prodejního komplexu pod zámkem už očividně počítají developeři. Ti na stránkách s trošku absurdním názvem "STOP.SHOP." už připravují prodej zboží na této ploše se stejně absurdním sloganem "s námi se Vám žije lépe". Když odhlédneme od pochybností, zda se nám s kapitalistickými nadnárodními společnostmi, které se honí jen za ziskem formou konzumistické propagandy zneužívajíc přírodu, lidi i zvířata, skutečně žije lépe, povšimněme si blíže tohoto projektu:

Co se z těchto webových stránek dozvíme? Například to, že se jedná o "dynamický koncept vybudování řetězce specializovaných obchodních center o velikosti 3.500 až 7000 m2 plochy po celém území České republiky." Projekt "STOP.SHOP. znamená:
 • velmi exponované a viditelné umístění v návaznosti na potravinové řetězce Interspar, Kaufland, Tesco, Hypernova,
 • přesně specifikované složení nájemců renomovaných značek,
 • snadný a viditelný vstup do prodejních ploch,
 • samostatná parkovací stání umístěná přímo před vstupy do prodejních jednotek,
 • kvalitní technické vybavení prodejních jednotek,
 • doplňkové reklamní zařízení a plochy."
Dále se na stránce věnované připravovanému obchodnímu centru v Břeclavi dočteme: "Město se nachází v Jihomoravském kraji na komunikaci první třídy mezi Brnem a Vídní a je napojeno na dálnici D1 do Bratislavy. Město se nachází ve vzdálenosti 45 km od Brna, 70 km od Bratislavy a 50 km od Vídně. Nabízená plocha leží v západní části města cca. 200 metrů od centra na komunikaci vedoucí do Vídně."

K tomu malá interpretace pojmů:

Neúnosnost dopravy ve městě jako velké plus
 • "velmi exponované a viditelné umístění"; "na komunikaci vedoucí do Vídně" - investor si je vědom, že silnice mezi Břeclaví a Poštornou je "velmi" vytížená dopravní tepna. Také si je vědom, že centrum Břeclavi bude tranzitním místem směrem do Vídně, a to hlavně po dostavbě rychlostní silnice E55 (více o tom v našem postu zde). To ale pochopitelně pro investora není žádná nevýhoda, ale naopak velké plus, tím více přece budou prodejny na očích a prodá se víc zboží, co na tom, že doprava v centru se stane neúnosnou.
Žádný slibovaný hobbymarket
 • "v návaznosti na potravinové řetězce Interspar, Kaufland, Tesco, Hypernova" - podle údajů na webu se tyto projekty vždy skládají z jedné z těchto velkých potravinových prodejen, ke které se připojí obchodní prostory menších specializovaných prodejců, stejně jako je tomu nyní v Břeclavi u Tesca u dálnice. Dobře, Tesco už v Břeclavi máme, Hypernovu také, takže pro zámeckou louku nám zbývají dvě možnosti - buď Interspar, nebo Kaufland. Žádný hobbymarket, jak bylo slibováno panem Pěchotou z Qinn Investu, nebo panem starostou. Když se podíváme na tento web do již realizovaných projektů, tak tam opravdu nikde žádný hobbymarket nenajdeme, vždy jde o potravinový super či hypermarket doplněný obchody s elektronikou, oděvy a oblečením, sportovním zbožím, matracemi a drogerií.
Závěr: Ještě nám chce vedení města, které za velmi pochybných okolností umožnilo změnou územně plánovací dokumentace výstavbu velkoprodejny na zámecké louce, tvrdit, že občané města potřebují hobbymarket, když zjevně o žádný hobbymarket nejde? Můžeme věřit jedině v to, že si občané v nadcházejících komunálních volbách zvolí neúplatné a odpovědné zástupce, kteří okamžitě změní územně plánovací dokumentaci zpět a znemožní tak výstavbu, která prostě v exponovaném centru nemá co dělat a která by poškodila snad všechny existující veřejné zájmy.

Aktualizace:
Další informace v článku z 15. 8. 2010 v MF Dnes Místo šroubků budou prodávat zase jídlo, varují odpůrci nového marketu.

pondělí 26. července 2010

Proč nechceme velkoprodejnu v centru a otázky ohledně R 55 - odpověď občanovi

Z návštěvní knihy na stránkách města Břeclavi

Středa, 21. červenec 2010
Zdeněk Florus:
Vážená paní Zuzano Candig, chtěl bych se Vás jenom zeptat jestli, někdy parkujete před Lidlem nebo Billou a jdete spokojeně vyřizovat své věci do města nebo jste poctivec a vezmete dvacku a vsunete ji provozovateli parkoviště...... Proto nechápu Váš postoj proti někomu, kdo chce zbudovat za své peníze něco, co má sloužit všem. Já osobně jezdím do Obi v Hodoníně příliš často a to Vám nevadí, jaký vliv na životní prostředí mají ty auta živnostníků, kteří nemají kde v Břeclavi koupit materiál.

Čtvrtek, 22. červenec 2010
Jana Veselá:
Pane Florusi, zkuste si ještě jednou znovu přečíst o co Z. Candigliota opravdu jde. Pokud jste to nečetl, tak se divím, že reagujete na něco, o čem toho víte tak málo. [...]v iniciativě Zeleného Podluží, kde je předsedkyní Z. C., jde o místo, kde se má hypermarket stavět. A ještě jedno dovysvětlení - Z. C. není proti stavbě Hobby marketu, je proti stavbě hypermarketu v centru města. OK? Dojíždění na okraj města Břeclavi, kde by Hobby market mohl být, byste akceptoval? [...]

Pondělí, 26. červenec 2010
Zuzana Candigliota:
Vážený pane Florusi, v podstatě Vám už za mě odpověděla paní Veselá. Nám jde konkrétně za sdružení Zelené Podluží a iniciativu Houby Market o to, aby na zámecké louce, respektive kdekoliv v centru města Břeclavi, nestál žádný hypermarket. To je stavba, která do centra z mnoha důvodů nepatří a která, když už má někde stát, tak na periferii města, např. u Tesca či Hypernovy.

Na Vaši osobní otázku mohu odpovědět, že když si jedu něco vyřizovat do centra Břeclavi, tak jezdím na kole nebo jdu pěšky, auto se snažím využívat co nejméně. U Billy parkuji jen v případě, kdy tam spíše výjimečně jedu o víkendu na nákup.

Zda má plánovaný hypermarket na zámecké louce sloužit všem, jak píšete, to je otázka do diskuze. Mě osobně jistě sloužit nebude, nakupovat tam určitě nebudu, stejně jako úspěšně bojkotuji například Tesco. Ale i Vás by mělo zajímat, zda tam má být Vámi požadovaný hobbymarket, nebo tam bude třeba Kaufland, což je docela reálné. V takovém případě snad uznáte, že si tam moc materiálu nevyberete. Proč tedy vedení města stavbu nepodmínilo tím, aby tam byl jen hobbymarket a nikoliv něco jiného? Proč investor tají, která prodejna tam má stát? Zdá se Vám to důvěryhodné?

Další otázkou je, zda byste do případného hobbymarketu dorazil, nebo byste zůstal stát v koloně aut. Pane Florusi, občané a občanky města Břeclavi totiž moc neví o výstavbě rychlostní silnice R 55 z Otrokovic do Břeclavi a upřímně řečeno se to ani nemají jak dozvědět – v měsíčníku Radnice jsem se o tak podstatné otázce nedočetla (jestli jsem to tedy nepřehlédla ve změti samochvál představitelů města).

Ale vraťme se k R 55, stavbě která bude v dohledné době dokončena. Co se pro nás změní? Doteď všechen tranzit ze severu (sever Moravy, Polsko, další státy na severu) jezdí směrem na Vídeň, Itálii, Chorvatsko přes Brno. S dokončením R 55 se ale situace změní a řidiči budou moci jet pohodlně, rychle a o 100 km (!!!) kratší trase po R 55 přes Břeclav. Takto řidiče zcela jistě navede i GSM systém a můžeme čekat v Břeclavi pěkné zhoustnutí dopravy. Mohl se stavět čtyřproudý obchvat v Břeclavi, který by tento problém vyřešil a který by byl zároveň alternativou k dálnici z Brna na Vídeň přes Mikulov. Tento návrh ale, představitelé města odmítali a trvali na dvouproudém obchvatu, přestože na tuto stavbu peníze prostě nebudou - není ani zařazena mezi plánované prioritní investiční akce. Je tedy zcela reálné očekávat, že Břeclav bude v brzké době neřešitelně neprůjezdná. Já tvrdím, že ti, co dali této stavbě zelenou, jsou buď hloupí a nekompetentní, nebo na tom mají nějaký ekonomický zájem. A upřímně řečeno, pan starosta mi hloupý nepřipadá.