Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)středa 15. června 2011

Třetí zoufalý pokus o obří velkoprodejnu pod zámkem v Břeclavi


Společnost Qinn Invest už potřetí vstupuje do procesu posuzování svého záměru stavby velkoprodejny s názvem "Obchodní centrum HOBBY Břeclav" 
v samotném centru města z hlediska životního prostředí. Tento proces dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytným předpokladem pro získání stavebního povolení. Proti kontroverzní stavbě, která způsobí dopravní kolaps v již tak přetíženém centru města, už nevystupují jen občanská sdružení a nespokojení občané, ale také nové vedení města Břeclavi.

Proč společnost Qinn Invest jde do tohoto řízení už celkem potřetí? Své dvě předchozí oznámení (dostupné zde a zde) stáhla poté, co získala vyjádření nespokojených občanů, občanských sdružení a naposled i kritiku samotného vedení města Břeclavi. Ve svých dalších a dalších oznámeních se pak snaží vylepšovat své návrhy tak, aby krajský úřad přesvědčila, že není nutné zkoumat vliv stavby na život lidí, životní prostředí, dopravu, památkový a kulturní ráz města apod. Zneužívá tak hrubým způsobem zákon a opakovaně nutí veřejnost k aktivitě a ke studiu jejich nesmyslného záměru, a to účelově vždy v době před prázdninami a dovolenými (naposledy těsně před Vánoci). Tímto způsobem se zjevně snaží občany znechutit natolik, aby už potřetí nikam nepsali.

Co se tedy nyní děje? Od oznámení záměru, tj. od 14. 6. 2011, probíhá tzv. zjišťovací řízení, během kterého mohou občané posílat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje svoje vyjádření a připomínky k plánované stavbě. Mají na to 20 dní od zveřejnění záměru, tedy nejpozději do 4. 7. 2011. Krajský úřad pak na základě podkladů a připomínek rozhodne, zda se vůbec záměr bude důkladně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Jaký je záměr nyní? Současný záměr se téměř v ničem neliší od záměrů předchozích, společnost Qinn Invest vždy upravila pouze nedůležité detaily. I tentokrát jde o nevkusnou obří stavbu s obřím parkovištěm na ploše téměř 20 tis. metrů čtverečních, ke které by denně mělo přijet podle odhadu investora víc jak 1200 vozidel, ve skutečnosti toto číslo může být mnohem vyšší. Vinou této stavby by v centru města zcela zkolabovala doprava a město by se stalo neprůjezdným, což je zvlášť závažné v blízkosti nemocnice. Zvýšily by se zplodiny z dopravy a hluk. Stavba by měla negativní vliv na systém povrchových a spodních vod.
Ráz města by byl poškozen architektonicky nehodnotnou stavbou, jejíž velikost zatím v centru města nemá obdoby. Zámek by z hlavní silnice prakticky nebyl vidět, nicméně podle pravděpodobně velmi dobře (pod)placeného zpracovatele, kterým je Ing. Alexandr Mertl, "posuzovaný záměr žádným významným způsobem neovlivňuje přírodní ani kulturní charakteristiky místa či oblasti".

Zelené Podluží opakovaně vyzývá zastupitelstvo města Břeclavi, aby odhlasovalo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v této lokalitě bylo možné stavět pouze menší stavby. Podle analýzy Ekologického právního servisu nepřipadá v úvahu odpovědnost za zmařenou investici, které se město neoprávněně bojí. Změnit dokumentaci a omezit velikost staveb v této lokalitě je totiž právem města. Možnost postavit zde velkoprodejnu za podivných okolností prosazovalo dřívější vedení města se starostou Dymem Piškulou.

V současné době tedy Zelené Podluží vyzývá:

  • občany k tomu, aby poslali svá stanoviska a připomínky k plánované stavbě (zejména obsahující argumenty, které by úřad měly přesvědčit o tom, že je nutné, aby záměr hobby marketu byl posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí) do 4. 7. 2011 krajskému úřadu – buď písemně dopisem na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo e-mailem nejlépe zároveň na všechny tyto adresy: posta@kr-jihomoravsky.cz, ozp@kr-jihomoravsky.cz, zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz, hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz.
    Inspiraci pro sepsání vyjádření občané mohou čerpat z minulých vyjádření Zeleného Podluží, sdružení břeclavských architektů Agora a města Břeclavi.
  • zastupitele k tomu, aby absurdní stavbě zabránili navrácením územně plánovací dokumentace do původního stavu, kdy v této lokalitě byla omezena plocha staveb.

Žádné komentáře:

Okomentovat