Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pondělí 26. dubna 2010

Petice za důkladné posouzení dopadů plánované velkoprodejny v centru Břeclavi na životní prostředí

Vážení a vážené,

sepsali jsme text petice určené pro Krajský úřad v níže uvedeném znění (ke stažení ve formátu pdf zde). Petici si můžete stáhnout, vytisknout a buď poslat nejpozději s poštovním razítkem ze dne 6. května 2010 přímo na úřad (a nás alespoň informovat mailem), nebo poslat nejdříve nám a myje odešleme najednou. Na úřad je možné petice zasílat i později po tomto datu, v takovém případě však úřad nemá povinnost k nim přihlížet (přesto to podle námi dostupných informací úřady běžně dělají).

Žádáme, aby Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl o tom, že záměr výstavby velkoprodejny v centru Břeclavi na dosud nezastavěném území v lokalitě pod zámkem vedle rybníku Včelínek bude důkladně a odborně posouzen z hlediska jeho dopadů na životní prostředí, s ohledem zejména na:
  • ovzduší a hluk z dopravy a celkově na intenzitu dopravy v dané lokalitě, která je zde již nyní během dne neúnosná, přičemž se jedná o jediné silniční propojení mezi centrem Břeclavi a městskou částí Poštorná a zároveň příjezd k nemocnici a další zhoršení dopravy může způsobit naprostou neprůjezdnost komunikace.
  • zemědělskou půdu, která má být zabrána na ploše bezmála 20.000 m2
  • okolní přírodu – dopad na bezprostředně blízký rybník, zachovalé přírodní území a lesy, Evropsky významnou lokalitu Niva Dyje a krajinný ráz, zásahy do vegetace,
  • kulturní hodnoty – nevhodný zásah do siluety zámku i historické urbanistické struktury území a architektonického rázu centra města,
  • existenci alternativních variant výstavby záměru ve vhodných lokalitách na okraji města bez tak výrazně negativního dopadu na dopravní situaci v centru města.

Žádné komentáře:

Okomentovat